RODO - KPP w Chrzanowie

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO)

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie jest Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów;

2) W Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.kpp@chrzanow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie w celu:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. wykonywania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Chrzanowie lub jego prawnym przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy zna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie dostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (art. 21 RODO),
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie na RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje się odpowiednio.

Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie  jest Anna Zborowskka 

poczta e-mail: iod.kpp@chrzanow.policja.gov.pl

telefon stacjonarny: 47 83 24 215

Powrót na górę strony