Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Powiatowej Policji w Chrzanowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE

 

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.chrzanow.kpp.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28

STAN DĄSTEPNOSCI CYFROWEJ 

 

Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

 

może zdarzyć się, że pomimo starań redaktorów stron BIP, pewne opublikowane dokumenty są niedostępne z powodu, iż:

  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest asp. Iwona Szelichiewicz, adres poczty elektronicznej prezydialny@chrzanow.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8324 201 lub 47 8324 205.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jordana 7 w Chrzanowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, w pobliżu pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne jest zadaszone. Na wprost wejścia w holu budynku znajduje się recepcja. Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz piętrach I-IV. W budynku znajduje się winda przy klatce schodowej. Jest to winda o gabarytach kabiny pozwalających na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W windzie zainstalowano przyciski z alfabetem Braille'a oraz kontrastowe piętrowskazywacze. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z biura recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach przylegających do holu przy głównym wejściu do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku za wyjątkiem windy nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.  Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1234). Aby dowiedzieć się jak korzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: https://uslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9, tlumacz-jezyka-migowego-online.html

Budynek KPP w Chrzanowie oraz pozostałe budynki będące w dyspozycji KPP (KP w Trzebini, KP w Alwerni, KP w Libiążu) nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. KP w Alwerni, KP w Libiążu a także Punkt Przyjęć Interesantów w Libiążu to budynki starego budownictwa, które nie posiadają wind, podjazdów z barierkami, itp. Węzły sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W obiektach nie ma również informacji przedstawionej w sposób wizualny, dotykowy czy głosowej na temat rozkładu pomieszczeń z uwagi na obowiązujący Plan Ochrony Komendy, jednakże osobie zainteresowanej informacji o rozkładzie pomieszczeń w KPP w Chrzanowie może udzielić obsługa recepcji.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z koordynatorem.

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DS. ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI:

st.asp. Iwona Szelichiewicz

tel. 47 8324 205

e-mail iwona.szelichiewicz@chrzanow.policja.gov.pl


Informacja o pracy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie (ETR)

Informacje dla osób niedosłyszących

Informacje dla osób niedowidzących

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową


Wniosek o zapewnienie dostępności

Powrót na górę strony