Komunikaty

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w czasie trwającej epidemii

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie informuje, że skargi i wnioski można składać pisemnie - pocztą internetową bądź pocztą tradycyjną. Powyższe dokumenty można także złożyć osobiście pozostawiając na Dzienniku Podawczym tut. jednostki .

Dodatkowe informacje w sprawie skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie można uzyskać:

  • pod numerem : 47 83 24 201 – sekretariat KPP w Chrzanowie,

  • pod numerem: 47 83 24 205, 47 83 24 273 – Zespół ds. Dyscyplinarnych

  • faxem – numer: 47 83 24 244,

  • pocztą internetową na adres e-mailowy: prezydialny@chrzanow.policja.gov.pl

Zwykłą pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów


Składane skargi (muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę). Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego.


Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).


Wnoszący skargę jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie - oprócz oznaczenia organu, od którego pochodzi i podpisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi - zawiera zawsze wskazanie sposobu załatwienia skargi. Nadto w przypadku nie potwierdzenia zarzutów obowiązkowo umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne w celu dokładnego wyjaśnienia skarżącemu przyczyn, dla których skargę uznano za bezzasadną.

Tematyka skarg oraz wynikające z ich rozpatrywania wnioski wykorzystywane są w celu przeciwdziałania przyczynom rodzącym skargi w ramach doskonalenia zawodowego, czy na odprawach służbowych. W przypadku stwierdzenia w trakcie wyjaśniania skargi jakichkolwiek uchybień dotyczących funkcjonariusza jednostki, bądź sposobu postępowania policjanta ( pracownika ) – przełożony jest o tym natychmiast informowany w celu niezwłocznego przedsięwzięcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości.

Powrót na górę strony