Dla kierowców

WRD

 WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE


Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego


asp. szt. Krzysztof CHOLEWA


telefon: 32-6246291


SEKRETARIAT


telefon: 32-6246290


resortowy: 8324290


Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:


 


1) utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie chrzanowskim;


2) analizowanie zjawisk w dziedzinie ruchu drogowego, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;


3) organizowanie i prowadzenie działań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych powiatu chrzanowskiego;


4) kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu ruchu drogowego celem ujawniania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców;


5) kontrolowanie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o transporcie drogowym;


6) realizowanie czynności w ramach obsługi miejsc zdarzeń drogowych;


7) doskonalenie metodyki, organizacji, taktyki działania i wykonawstwa służby na drogach;


8 ) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi przez policjantów prewencji i ruchu drogowego;


9) podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków ekologicznych na terenie powiatu poprzez eliminowanie pojazdów niesprawnych technicznie;


10) prowadzenie działań profilaktyczno – propagandowych, edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;


11) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;


12) prowadzenie wymaganych rejestracji zdarzeń drogowych w tym KSIP, SEWIK oraz szkolenia osób upoważnionych do kontroli ruchu drogowego, przygotowanie i ewidencjonowanie ich uprawnień;


13) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, społecznościami lokalnymi w zakresie:


a) opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu i oceny ich realizacji,


b) zatrzymywania i cofania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach,


c) polityki orzecznictwa w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu na drogach,


d) inżynierii ruchu, uzgadniania projektów komunikacyjnych, lustracji dróg,


e) likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego itp.,


f) kontroli sposobu eksploatacji pojazdów, nadzorowania i pilotażu przewozów ładunków nienormatywnych i materiałów niebezpiecznych,


g) pilotażu osób objętych specjalną ochroną;


14) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu:


a) zwalczania nietrzeźwych użytkowników dróg,


b) poprawy bezpieczeństwa pieszych i w komunikacji zbiorowej,


c) upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,


d) kreowania pozytywnego obrazu Policji;


15) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz z organami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie mieszkańcom sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, a także stworzenia warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;


16) współdziałanie z innymi pionami i jednostkami Policji w zakresie:


a) pozyskiwania źródeł informacji celem ujawniania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych oraz innych przestępstw,


b) opracowania programów doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli ruchu,


c) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas imprez i uroczystości, klęsk żywiołowych, katastrof i innych wydarzeń nadzwyczajnych.