Ogłoszenie o naborze nr 29725 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 29725 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

 

Ogłoszenie o naborze nr 29725 z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

OFERTY DO 11 lipca 2018

 

WYMIAR ETATU – 1

 

STANOWISKA – 1

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

starszy referent do spraw: wprowadzania danych do KSIP w Zespole do spraw Prezydialnych Komisariatu Policji w Trzebini

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Trzebinia

32-540 Trzebinia ul. Krakowska 12

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie 8 godzinnym (jednozmianowym), stanowisko pracy wyposażone w telefon i drukarkę. Praca przy komputerze – powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca przy monitorze ekranowym. Wejście do budynku KP w Trzebini przy ul. Krakowskiej 12 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Zespole do spraw Prezydialnych znajduje się na I piętrze – w budynku jest widna. Pomieszczenia sanitarne na tym piętrze nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

¾    Rejestrowanie, modyfikowanie i weryfikowanie informacji w policyjnych systemach informatycznych, sprawdzanie kompletności i terminowości rejestracji.

¾    Dokonywanie zleconych przez uprawnionych funkcjonariuszy i pracowników sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych.

¾    Wprowadzanie danych do Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo – Śledczych (ERCDŚ).

¾    Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych poprzez przyjmowanie, ewidencjonowania i wydawanie osobom uprawnionym rzeczy stanowiących dowody zabezpieczone do prowadzonych postępowań przygotowawczych.

¾    Przetwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień i sprawozdań oraz przygotowywanie materiałów poglądowych na potrzeby postępowań przygotowawczych.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie.

staż pracy: 5 miesięcy w administracji publicznej.

Znajomość obsługi komputera. Systematyczność i rzetelność. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe.

staż pracy: 1 rok w administracji publicznej.

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów, adres e-mail: iod.kpp@chrzanow.policja.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Proponowane wynagrodzenie: 2 252,36 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KPP w Chrzanowie http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/node/122616

O terminowości wpływu oferty do KPP w Chrzanowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Chrzanowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 62-46-213.