Forum dotyczące interwencji instytucjonalnej w rodzinie z udziałem chrzanowskich policjantów

Forum dotyczące interwencji instytucjonalnej w rodzinie z udziałem chrzanowskich policjantów

24 października br. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się I Forum pn.: „Interwencja instytucjonalna w rodzinie – uprawnienia i zasady służb interweniujących”, w którym wzięli udział przedstawiciele takich instytucji jak:

 

  • Policji w Chrzanowie,
  •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
  • pogotowia ratunkowego,
  •  kuratorów sądowych,
  • Sądu Rejonowego w Chrzanowie
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

 

Powyższe Forum odbyło się w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Chrzanów, a tematyka dotyczyła procedury „Niebieskiej Karty”, zadań instytucji, zakresu uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych wobec dzieci , a także organizacji interwencji w miejscu zamieszkania rodziny.

Część oficjalną Forum otworzył Komendant Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, mł.insp. Michał Gamrat, a zaraz po nim głos zabrała przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie  Chrzanów oraz kierownik Działu Pomocy Środowiskowej OPS,  pani Iwona Dusza.

Moderatorem spotkania i prowadzącym Forum był pan Marek Mudant, emerytowany policjant, a zarazem certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

Pierwsza część Forum poświęcona była  przedstawieniu teoretycznych i  praktycznych kwestii dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, prowadzenia grup roboczych, dokumentowania działań, diagnozowania środowiska rodzinnego, przepisów prawnych, rozpoznawania i reagowania na zachowania przemocowe.

Druga część Forum dotyczyła zakresu i przebiegu interwencji podejmowanych przez Policję. Elementem wartym podkreślenia było omówienie zasad interwencyjnego odbioru dzieci  w rodzinie.  Głos w tej kwestii zabrała przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Chrzanowie , sędzia Katarzyna Kot, która  przybliżyła uczestnikom regulacje prawne oraz omówiła trzy tryby prowadzenia interwencji a także  istotne kwestie z perspektywy prowadzonych postępowań opiekuńczych. Podczas dyskusji ustalono procedury postępowania w sytuacji umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej lub u osób najbliższych, przedstawiono oczekiwania poszczególnych instytucji.

Po zakończeniu panelu szkoleniowego Forum uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań osobom prowadzącym dyskusje, co stanowiło intersującą wymianę wzajemnych doświadczeń i obserwacji. Otwarty charakter spotkania pozwolił na dostrzeżenie i omówienie trudności w przebiegu interwencji.

Wspólnym celem okazało się zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny oraz gotowość do budowania wzajemnej współpracy. Kluczowym wnioskiem wynikającym ze spotkania okazała się potrzeba zapewnienia miejsc dla małoletnich w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chrzanowskiego. Pracownicy instytucji jako ważny dla nich problem wskazywali kwestie ograniczonych możliwości umieszczenia małoletniego dziecka w trybie nagłym, interwencyjnym w placówce. Rozwiązaniem mogłoby by być funkcjonowanie placówki interwencyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego, co przyczyniłoby się w ocenie uczestników spotkania do sprawnego przebiegu interwencji, bez zbędnej zwłoki, jak i również możliwości stworzenia bezpiecznego miejsca pobytu dla dziecka umieszczanego tymczasowo w placówce.

            Uczestnicy Forum mają nadzieję, że zebrane informacje podczas spotkania oraz wspólnie sformułowane wnioski przyczynią się do zwiększenia efektywności i skuteczności podejmowanych działań.